Visitkampen
Kampen All Inclusive van binnenuit

Hoe het idee over een hartelijke stad tot leven kwam...

Kampen All Inclusive van binnenuit

Het Kampen All Inclusive programma is nadrukkelijk een aanpak waarbij iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen. Maar nog belangrijker: het is niet een initiatief van betaalde professionals. Kampen All Inclusive is ontstaan uit de concrete behoefte van betrokken burgers die samen Kampen een beetje ‘warmer’ willen maken. Goed om even terug te kijken naar de ontstaansgeschiedenis!

'Bevruchting'

In 2017 vroeg de Gemeente Kampen aan Arcon en Stimuland om in het kader van de op te stellen ‘Inclusie agenda’ een rondje langs de velden te maken: wat leeft er bij de verschillende betrokkenen en waaraan is behoefte? Jeroen Geerding van Stimuland en Ruth Deddens van Arcon legden  contacten met professionele (welzijns)organisaties, maar ook met enthousiaste vrijwilligersorganisaties, zoals de ondernemersvereniging, het cluster MMB, 8 ste Werk en Stichting Ont-moet. Als gevolg hiervan kwam een aantal enthousiastelingen met elkaar in contact en begon met elkaar onafhankelijk van de het gemeentelijke proces verder te fantaseren over mogelijkheden om Kampen toegankelijker te maken in de breedste zin van het woord. De ‘harde kern’ bestond uit dit drietal, lees meer over hen in bijlage 1: Yvonne Hofman-Klinge (Cluster MMB - vrijwilliger) Roeland Tameling (Kampen Partners – betaalde medewerker) Nardus Koster (Stuurgroep Binnenstadsmanagement - vrijwilliger)
'Geboorte'

Yvonne, Roeland, Nardus en alle andere genoemde partijen gingen vervolgens met elkaar brainstormen over een concrete invulling van de goede voornemens. De ‘pioniers’ staken hier het meeste werk in: Yvonne sprak met evenementenorganisatoren, mensen met een beperking en met de achterban van de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning. Haar conclusie: Kampen zit te springen om gezamenlijke actie bovenop alle losse initiatieven die er al zijn. Kunnen we onze krachten bundelen? Roeland sprak met mensen uit het onderwijs, cultuur, bedrijfsleven, overheid, kerken en welzijnsorganisaties. Zijn conclusie: er gebeurt al enorm veel zonder het ‘inclusie’ te noemen, maar er is te weinig verbinding tussen de verschillende partijen. Hoe krijgen we dat voor elkaar zonder vergadertijgers te worden? Nardus sprak met winkeliers en horecaondernemers in de binnenstad, raadsleden en inwoners uit de hele gemeente. Zijn conclusie: het idee van inclusie wordt breed gedragen, maar veel mensen weten niet hoe ze hier concreet mee aan de slag kunnen. Waar te beginnen? Koffiemomentjes
Roeland organiseerde met hulp van Yvonne en Nardus maandelijkse ‘koffiemomentjes’ (gesponsord door De Eenhoorn) voor alle mensen die mee willen helpen om op de een of andere manier Kampen hartelijker te maken. Tot het moment dat corona uitbrak, zijn zo een stuk of 15 informele samenkomsten georganiseerd met gemiddeld 30 aanwezigen. Daarvan was ongeveer de helft van de bezoekers ‘nieuw’ en de helft ‘vaste klant’. Zo zijn meer dan 200 mensen bereikt en beraakt. Het project dreigde echt groot te worden.
Professionals erbij 

De initiatiefnemers merkten, dat ze de nodige inhoudelijke kennis misten en dat het initiatief zo breed uit begon te dijen dat er meer professionele ondersteuning nodig was. Inmiddels waren dertig mensen van verschillende pluimage los van elkaar bereid om hun steentje bij te dragen aan het idee dat inmiddels de werktitel ‘Kampen All Inclusive’ had gekregen. Maar het was nog wel ‘los zand’. Mede door de uitbraak van corona, dit bemoeilijkte de onderlinge contacten enorm. Daarom werd een aantal professionele partijen benaderd om hulp: Zorgbelang Overijssel bracht de Kampenaren wederom in contact met niemand minder dan Ruth Deddens, die eerder al de Inclusie Agenda voor Kampen had opgesteld. Zij was bereid om gedurende een jaar lang als vrijwilliger mee te werken aan dit initiatief. Dat bleek een schot in de roos: Ruth bleek een breed relevant netwerk te hebben, kennis van zaken én vooral een groot hart voor het idee ‘samen gaan we Kampen nog hartelijker maken’. Bij de Provincie Overijssel werden er drie deuren geopend: die van de Stadsbeweging, Studio Vers Bestuur en de afdeling ‘Sociale Kwaliteit’. Zij doen inmiddels hun best om elk op hun eigen manier bij te dragen aan de verwezenlijking van Kampen All Inclusive. De Gemeente Kampen had de eerste prioriteit gelegd bij het inclusiever maken van de eigen organisatie. Hiervoor was een ervaringsdeskundige aangesteld. De initiatiefnemers konden met deze ervaringsdeskundige  sparren. Later verviel deze functie en zette de bestuurlijk portefeuillehouder ‘Inclusie’ in op een meer integrale aanpak. Ook omdat dit thema een van de drie speerpunten van het Collegeprogramma is. De coalitiepartners hadden hier in hun verkiezingsprogramma’s al mooie woorden aan gewijd, ongetwijfeld een van de redenen dat ze de meeste kiezers kregen. Er bleek dus breed politiek draagvlak voor de ambitie om Kampen nog hartelijker te maken, ook al was de gemeentelijke portemonnee vrijwel leeg. Roeland vroeg en kreeg tijd van zijn werkgever om met het project verder te gaan. Niet veel, maar het was wel een boodschap van vertrouwen en betrokkenheid bij het initiatief. Met daarbij de boodschap van de voorzitter: “pas er wel voor op dat je zelf geen welzijnswerker wordt!”
Voorbereidingsvergaderingen

Op basis van de opgehaalde reacties, werd een aantal mensen en organisaties met getoonde daadkracht, visie en enthousiasme uitgenodigd voor overleg om het programma meer handen en voeten te geven. Dat leverde de gewenste energie en inspiratie op om volgende stappen te zetten. Rolverdeling Om de rolverdeling helder te maken, maken we, net als Studio Vers Bestuur,  de vergelijking met het produceren van een film. Een film voor Kampen. Daarbij heb je een scenarioschrijvers, een producent of een producententeam, een regisseur en hoofdrolspelers. In onze visie passen de geijkte rollen om een film te maken niet helemaal bij het proces van werken van binnenuit. Wij kijken daarom liever naar het initiatief Entertainment Experience van éen van de grootste Nederlandse regisseurs; Paul Verhoeven. Hij heeft een collectieve projectaanpak bedacht  waarbij iedereen invloed kan hebben op het uiteindelijke resultaat. Dit concept nemen we graag over. Of je nu wilt schrijven, componeren, acteren of iets anders gerelateerd aan het maken van films, je kan hiervoor terecht het productieteam. Het producententeam bestaat uit Aline Hofstee (organisatorische ondersteuning), Michel van Olst (Welzijn), Roeland Tameling en Ruth Deddens. De gemeente Kampen is mede-scenarioschrijver, Kampen Partners voert de regie. Alle verschillende initiatieven zijn samen de hoofdrolspelers in de Kampen All Inclusive film.  

Stadscafés Naast de informele Koffiemomentjes in De Eenhoorn, organiseerden de pioniers in samenwerking met verschillende organisaties ook Stadscafés, een concept van de Stadsbeweging Overijssel. Zo vond een Stadscafé plaats voor mensen in de binnenstad rond het thema ‘all inclusive arrangementen’ en een Stadscafé waarbij werd gebrainstormd over de concrete invulling van een ‘Kampen All Inclusive’ themajaar. Hiervoor is gemeentebreed geworven via de lokale krant en andere media. Met als gevolg: 100 deelnemers in de zaal (dat was toen het maximum aantal ‘coronaproof’) van allerlei pluimage. Veel mensen uit de cultuursector, betrokken inwoners, binnenstadsondernemers en ook mensen vanuit verschillende maatschappelijke organisaties. Dat leverde nog meer ideeën op, waarmee inmiddels ook een start is gemaakt voor uitvoering.

Kindertijd Inmiddels is de ‘Kampen all inclusive’ baby geboren. Gegroeid van peuter tot kleuter, maar nog erg afhankelijk van ouders die ‘Kampen all inclusive’ liefdevol willen helpen met groeien. We kunnen net op eigen benen staan, maar Kampen All Inclusive is nu nog teer en breekbaar. We hebben gezonde voeding nodig en leren spelenderwijs, maar ook met vallen en opstaan. We spelen met andere kindjes, zoals Zwolle waar wordt gewerkt aan een ‘genereuze stad’. En er zijn nieuwe familieleden aangeschoven. Het VSB fonds dat overweegt Kampen te ondersteunen bijvoorbeeld. Met vitamine € als vitamine C.  In de loop van 2021 willen we naar school. Met nog meer vriendjes, nieuwe meesters en juffen en vooral heel veel nieuwe dingen om te leren. Dat noemen we het themajaar ‘Kampen All Inclusive’. We zullen leren met vallen en opstaan. Af en toe huilend thuiskomen en teleurstellingen moeten verwerken. Maar we vertrouwen ook op het warme nest waar we uit komen. Ons huis, onze gemeente, onze gemeenschap, onze omgeving. Zodat we ons verder kunnen ontwikkelen tot betrokken mensen die naar elkaar omkijken en diversiteit op waarde weten te schatten.

Kortom: we zoeken ruimte om te groeien Bij allerlei betrokken mensen en  organisaties worden thema’s als ‘sociale inclusie, gelijkwaardigheid en empowerment voor mensen met een beperking’ in het hart gesloten. Volgens ons geldt dat ook voor jullie, of vergis ik me? En nu willen we samen verder van woorden naar nog meer daden. Doe je mee?

p.s. Puberteit We hebben nog lang geen groeistuipen, maar er is wel al een klein beetje peuterpuberteit bij ons te bespeuren. Niet alleen in de manier waarop we dingen organiseren (als variant op “hoe strik ik mijn veters?” worstelen we soms met vragen zoals “als iedereen erbij hoort, hoe zorg je dan voor dat iedereen wel kan worden gehoord, maar ook dat we tot daden komen?”), maar ook met dingen die we doen die vallen in de categorie “buiten de lijntjes kleuren”. Zo werden we aangespoord om in het kader van ‘Kampen All Inclusive’ met zijn allen in Kampen een film te maken, en daarmee iets gemeenschappelijks / verbindends te creëren. Leuk idee. Maar Julius Hartman uit Kampen is zonder lang te vergaderen en te overleggen gewoon met dit concept al aan de slag gegaan. En hoe! Het eerste resultaat, zie hun Facebook pagina die inmiddels al door 400 mensen wordt gevolgd: CODE KAMPEN is een entertainment project zonder budget, gemaakt door Kampenaren. Code Kampen gaat over geheim agent Jos, die opereert in Kampen en ondersteund wordt door specialisten die zich verborgen houden onder de bevolking.  Natuurlijk werken we vanuit Kampen Partners hier ook aan mee, zie onder meer https://www.kampenpartners.nl/nieuws/340-code-kampen.html en de trailer:    Is dat het eerste waar je aan denkt bij “Kampen All Inclusive”? Nee, natuurlijk niet. Maar het ontstaat uit de samenleving, iedereen wil meedoen. Dus dan doen wij ook mee. We denken daarom nu al na over een ‘sequel’ waarin de inclusiviteit van Kampen nog meer in beeld wordt gebracht.  Wordt vervolgd! 

---  Bijlage 1: de drie pioniers

Yvonne Hofman-Klinge: Cluster MMB  Yvonne is VN-Ambassadeur inzake mensen met een handicap en voorzitter van het Cluster MMB. Ze omschrijft zichzelf op LinkedIn als moeder, huisvrouw, duizendpoot, mantelzorger. Sinds 2012 heeft ze vanwege haar ziekte geen betaalde baan meer. Dat wil niet zeggen dat ze stilzit, want dat kun je als moeder, echtgenote, dochter wel vergeten. Zeker als je ook op vrijwillige basis het Cluster MMB ook nog eens voorzit. In die rol heeft ze onder meer de evenementenorganisatoren in Kampen geadviseerd over kansen om toegankelijkheid te verbeteren. Yvonne: “Mits ik goed doseer kom ik de dagen wel door. Pluk de dag, blijf positief.” 

Roeland Tameling: Kampen Partners Als citymarketeer wil Roeland mensen in Kampen bij elkaar brengen om de bewering dat Kampen een ‘hartelijke Hanzestad aan het water’ is, dagelijks waar te maken. Dit doet hij als medewerker van de stichting Kampen Partners. Deze stichting heeft onder meer ten doel bij te dragen aan het behouden en versterken van de vitaliteit van de gemeente Kampen, onder meer waar het de sociaaleconomische, culturele en toeristische elementen betreft.

Nardus Koster: Stuurgroep Binnenstadsmanagement Binnenstadsondernemer. Gemeenteraadslid. Bestuurder in organisaties als het Evenementen Platform Kampen (EPK), Ondernemers Vereniging Kampen (OVK) en wijkvereniging Binnenstad. Maar bovenal maatschappelijk betrokken kansendenker. Daarom is hij ook lid van de Stuurgroep Binnenstad en uit dien hoofde ook voorzitter van de werkgroep Inclusieve Binnenstad. Vanuit de werkgroep Inclusieve Binnenstad wordt inmiddels concreet invulling gegeven aan een betere toegankelijkheid. Kijk maar eens op www.hartelijkehanzestad.nl. 
Lees verder!
Visitkampen>

Wethouder Van der Sluis start campagne ‘Delen is geluk voor velen’

Kampen aan de slag met straatapp en ansichtkaarten

Welzijnsorganisatie WijZ is in samenwerking met Hogeschool Windesheim, Kampen Partners en anderen gestart met Whatsapp groepen per straat in de gemeente Kampen. Deze ‘straatapp’ is volgens hen hét middel waarmee iedereen iets kan delen met zijn buren. Van een pan macaroni tot een grasmaaier. Wethouder Jan Peter van der Sluis startte de campagne door ansichtkaarten met zijn eigen hulpaanbod te posten in een verzorgingshuis bij hem in de buurt. WhatsApp Het idee is simpel, zo vertelt initiatiefnemer Michel van Olst, welzijnswerker bij WijZ: “Maak een WhatsApp groep voor iedereen die in dezelfde straat woont. Of gebruik de appgroep die jullie al hebben. Vervolgens kun je die gebruiken om te vragen en te delen. Want je hebt vaak iets over waar je een ander nog blij mee kunt maken. Deel wat je kunt missen! Juist in coronatijd is het belangrijk om elkaar te helpen. Of het nu is met boodschappen doen of koken, het uitlenen van je ladder of je sjoelbak.” Michel en zijn collega’s ondersteunen graag mensen die zo’n appgroep willen starten, inclusief stappenplan en praktische tips. Posters en kaarten Niet iedereen gebruikt WhatsApp. Daarom zijn ook raamposters en ansichtkaarten gemaakt om uit te delen aan je buren. Deze materialen zijn te downloaden en te bestellen via https://www.wijz.nu/delen-geluk-voor-velen. Allemaal in het kader van de gedachte “delen is geluk voor velen.” Kerken De campagne wordt ondersteund met communicatiekracht van hogeschoolstudenten, maar ook Kampen Partners doet mee. Volgens citymarketeer Roeland Tameling past dit initiatief namelijk heel goed in de ambitie van Kampen om de hartelijkste Hanzestad ter wereld te worden. In dit kader wordt ook een actie voorbereid door de gezamenlijke kerken. Op 5 maart gaan zij soep uitdelen in het kader van “snerttijd? Tijd voor snert!”...
Lees verder!
Visitkampen>

Van soepkippen tot snelle Jelles...

Kerken zoeken hulp voor ‘Soep op de stoep’

Wijz Welzijn Kampen, Kampen Partners en een aantal Kamper kerken willen 5 maart bij zoveel mogelijk Kampenaren soep op de stoep zetten. Daarvoor zoeken ze vrijwilligers en andere hulp. Van soepkippen tot snelle Jelles. Tot en met 25 februari kan iedereen zich aanmelden via soepopdestoep@baptistenkampen.nl.  Snerttijd Maurits Luth is voorganger bij de Baptistengemeente en heeft het idee in Kampen geïnitieerd. Hij is vooral blij dat de actie nu al breed gedragen wordt door ook de Eudokiakerk, Open Hof en Bazuinkerk. Deze kerken in en rondom de Flevowijk zijn bovendien aangesloten bij de coalitie ‘Eén tegen eenzaamheid.’ “We gaan op 5 maart de actie Soep op de stoep houden. Het is zo eenvoudig als het klinkt: we zetten bij wijze van ‘warm gebaar’ in deze ‘snert-tijden’ bij zoveel mogelijk Kampenaren een heerlijke, huisgemaakte kop soep - op de stoep - mét wat lekkers erbij. Zodat zoveel mogelijk mensen weten en proeven: er wordt aan mij gedacht of voor mij gebeden, in ieder geval: ik ben gezien. Het is maar een héél klein gebaar, maar soms is dat genoeg. Maar we kunnen nog wel wat hulp gebruiken om toch zoveel mogelijk mensen blij te maken!”  Soepkippen Om de actie te laten slagen zijn vele liters huisgemaakte soep nodig. Dat mag met soepkip, maar andere ingrediënten naar eigen smaak mogen natuurlijk ook. Daarnaast zijn er schenkers nodig om de soep te verdelen en smakelijke pakketjes te maken. Verder is er behoefte aan “Jelles” (snelle of iets minder snelle). Oftewel: mensen die de pakketjes willen rondbrengen. Volgens Luth kan letterlijk iedereen meedoen: “Ben jij geen soepkip, Jelle of schenker - maar wil je wel graag betrokken zijn? We gaan gráág voor zo goed mogelijk gevulde pakketjes! Dus een donatie voor een extra broodje erbij of een bonbonnetje of iets wat je nog hebt liggen op de zaak is ook bijzonder welkom!” Hartelijk De actie is opgezet in samenwerking tussen Wijz Welzijn Kampen, Kampen Partners en een aantal samenwerkende Kamper kerken. Ook op die manier wil Kampen hartelijk zijn in coronatijd. Meer informatie hierover is te vinden op BaptistenKampen.nl en KampenPartners.nl. ...
Lees verder!
BELEEF Vrijheid

Privacy statement - Algemene voorwaarden

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media